Административни услуги
Expand Процедури
Expand Нормативни документи
Expand Икономически дейности
Expand Култура
Образование
Евроинтеграция
Фото галерия
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Обществени поръчки

14-04-2014 - Публична покана под номер 9028250
Публична покана и документация към Публична покана, отправена от Община Петрич съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Профилактична дезинсекция и дезакаризация на открити тревни площи на територията на Община Петрич”, публикувана в АОП под номер 9028250
Изтеглете документа от тук: 

09-04-2014 - Публична покана ID 9028098
Община Петрич, Ви уведомява, че на основание чл.101а от Закона за обществени поръчки, че е публикувана Публична покана ID 9028098 на Портала за обществени поръчки за възлагане на поръчка с предмет: „Ремонт на асфалтови настилки по уличната мрежа на територията на Община Петрич”
Изтеглете документа от тук: 

07-04-2014 - Отговор на запитване във връзка с възлагане на обществена поръчка
Отговор на запитване във връзка с възлагане на обществена поръчка В отговор на запитване във връзка Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 14 броя работни инвестиционни проекти по договор №BG161PO001/5-02/2012/027 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” по проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Петрич по Оперативната програма за Регионално развитие за периода 2014-2020”
Изтеглете документа от тук: 

04-04-2014 - Отговор на запитване във връзка с възлагане на обществена поръчка
В отговор на запитване във връзка Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 14 броя работни инвестиционни проекти по договор №BG161PO001/5-02/2012/027 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” по проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Петрич по Оперативната програма за Регионално развитие за периода 2014-2020”
Изтеглете документа от тук: 

21-03-2014 - Публична покана с ID 9027248
Публична покана и документация към публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на Строителни и монтажни дейности по проект „Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич, община Петрич”, BG161PO001/1.4-09/2012 на ОПРР 2007-2013
Изтеглете документа от тук: