Административни услуги
Expand Процедури
Expand Нормативни документи
Expand Икономически дейности
Expand Култура
Образование
Евроинтеграция
Фото галерия
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Обществени поръчки

12-09-2014 - Проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – І-ви етап”
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – І-ви етап” Файл : ОП-Канализация Кулата.rar Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=88d57d1a32
Изтеглете документа от тук: 

12-09-2014 - Проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”
Изтеглете документа от тук: 

03-09-2014 - Процедура по възлагане на обществена поръчка
Публикуване на протокол /28.08.2014г. за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите и Решение 118/01.09.2014г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти " за нуждите на ЦДГ "Здравец", с. Марикостиново, общ. Петрич.
Изтеглете документа от тук: 

29-08-2014 - Проект „Изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич”
Документация към Публична покана относно ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет „Публичност при изпълнение на Проект „Изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич-2броя билбордове” и с предмет " „Управление на Проект „Изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич” с коригиран образец 3
Изтеглете документа от тук: 

29-08-2014 - Проект „Изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич”
„СМР за изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с.Михнево, община Петрич” Линк към техническата документация http://dox.bg/files/dw?a=60f6134bcb
Изтеглете документа от тук: