Административни услуги
Expand Процедури
Expand Нормативни документи
Expand Икономически дейности
Expand Култура
Образование
Евроинтеграция
Фото галерия
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Обществени поръчки

30-09-2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЦДГ ПРОЛЕТ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 14, АЛ.4 ОТ ЗОП
Изтеглете документа от тук: 

29-09-2014 - ДОКУМЕНТАЦИЯ
“Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти и изделия за нуждите на Обединено детско заведение „ Детски свят” с филиали със седалище и адрес на управление село Коларово, ул. „ Беласица” №12, община Петрич
Изтеглете документа от тук: 

26-09-2014 - Отговор на запитване по документацията и условията за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет
: „СМР за изграждане на ПСОВ в с. Михнево и с.Габрене, общ. Петрич”.
Изтеглете документа от тук: 

26-09-2014 - Разяснения по Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово”
Изтеглете документа от тук: 

26-09-2014 - Разяснения по Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Канализация и третиране на отпадъчните води на с.Кулата – I-ви етап”
Изтеглете документа от тук: