Административни услуги
Expand Процедури
Expand Нормативни документи
Expand Икономически дейности
Expand Култура
Образование
Евроинтеграция
Фото галерия
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Обществени поръчки

04-11-2014 - Договори с участниците, класирани за изпълнители на ОП
Договори с участниците, класирани за изпълнители на обществена поръчка “Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ "Пролет"с. Скрът, община Петрич
Изтеглете документа от тук: 

16-10-2014 - Заповед и протокол за избор на изпълнител на обществена поръчка
Заповед и Протокол за отваряне разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на публична покана с предмет "Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти "за нуждите на ЦДГ " Пролет" с. Скрът, ул. " Георги Димитров" N2 5, общ. Петрич с филиали
Изтеглете документа от тук: 

16-10-2014 - Решение и протокол за избор на изпълнител на обществена поръчка
Решение 16/15.10.2014г. и протокол за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка “Ежедневна доставка на хляб и периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение „ Детски свят” с. Коларово, община Петрич
Изтеглете документа от тук: 

08-10-2014 - Решение за прекратяване на процердурата
Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич”.
Изтеглете документа от тук: 

01-10-2014 - Разяснения по документацията
и условията за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет: „СМР за изграждане на ПСОВ в с. Михнево и с.Габрене, общ. Петрич”.
Изтеглете документа от тук: