Административни услуги
Expand Процедури
Expand Нормативни документи
Expand Икономически дейности
Expand Култура
Образование
Евроинтеграция
Фото галерия
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Обществени поръчки

28-07-2014 - Уведомление за отваряне на ценови оферти
Уведомяваме Ви, че отварянето на пликовете с «Предлагана цена» на допуснатите до разглеждане и оценка оферти и оповестяването на предлаганите в тях цени в открита процедура с предмет:"Ремонт, изкърпване и полагане на нова асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа " -Община Петрич, ще се извърши на 30.07.2014г.-сряда от 9:00 часа в зала № 402, находяща се на четвърти етаж от сградата на Общинска администрация-Петрич.
Изтеглете документа от тук: 

14-07-2014 - Решение за прекратяване на открита процедура по ЗОП
Решение за прекратяване на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово, общ.Петрич"
Изтеглете документа от тук: 

04-07-2014 - Публична покана
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №1 „СНЕЖАНКА” - ПЕТРИЧ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Изтеглете документа от тук: 

03-07-2014 - Публична покана
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №2 „ЗВЪНЧЕ” - ПЕТРИЧ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Изтеглете документа от тук: 

02-07-2014 - Отговор на запитване
Отговор на запитване във връзка s Документация за участие в обществена поръчка с предмет "Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово"
Изтеглете документа от тук: