Административни услуги
Expand Процедури
Expand Нормативни документи
Expand Икономически дейности
Expand Култура
Образование
Евроинтеграция
Фото галерия
Expand Пожарна безопастност и защита на населението
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

26-10-2016 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

26-10-2016 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

18-10-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на – Йордан Георгиев Реджев и Марияна Георгиева Реджева с адрес: с.Марикостиново ,ул.”Карл Маркс” №6, че е изготвен проект ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за имот 140005, местност „Хано”, земл. с.Марикостиново , който се предвижда да се присъедини към УПИ

14-10-2016 - Обява за търг за наем на земеделски земи
На основание чл. 14, ал.1, ал.2, ал.3, от ЗОС, чл. 27, ал.1 и чл.68 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведe публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на следни земеделски имоти:

 
Skip portletPortlet Menu
С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
 
Относно:  Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на – Йордан Георгиев Реджев и Марияна Георгиева Реджева с адрес: с.Марикостиново ,ул.”Карл Маркс” №6, че е изготвен проект ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за имот 140005, местност „Хано”, земл. с.Марикостиново , който се предвижда да се присъедини към УПИ
 
Изтеглете документа от тук: