Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2016      Това е архивен сайт на община Петрич. За преминаване към новия сайт моля натиснете тук.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

12-07-2016 - Заповед IV-А-446от 12.7.2016г. на кмета на община Петрич относно подзоните за локално безплатно паркиране
Заповед IV-А-446от 12.7.2016г. на кмета на община Петрич относно подзоните за локално безплатно паркиране на физически лица, живеещи в Централна градска част и Приложение 1

11-07-2016 - Провеждане на емпирично социологическо проучване
Община Петрич извършва емпирично социологическо проучване във връзка с изготвяне на проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл.осигуряване на необходимото оборудване, както и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за кандидадтстване по ОПОС 2014-2020

10-06-2016 - Заповед № IV-A-341/10.06.2016г. във връзка с полагането на хоризонтална и вертикална пътна маркировка
Заповед № IV-A-341/10.06.2016г. на основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.4 от Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Петрич

09-06-2016 - Денят 10 юни 2016 е обявен за траурен ден на територията на община Петрич
Денят 10 юни 2016 е обявен за траурен ден на територията на община Петрич в памет на Евтим Михалушев Евтимов - Почетен гражданин на Петрич със заповед № IV-A-339/09.06.2016г. на кмета на община Петрич

08-06-2016 - Тъжна вест Петрич скърби…
Днес на 8-ми юни 2016година Петрич изгуби своя син - големия съгражданин, поет,публицист и общественик. Отиде си изумителния талант на съвременната българска литература - Евтим Евтимов. Евтим Евтимов е един от най-популярните български поети и един от най-обичаните , търсени автори. Първите си стихове той посвети на Отечеството, на България. Написа вдъхновени стихове за българската природа .Съавтор е в над 100 песни. Автор е на повече от 40 книги, като най-популярните му стихосбирки са "Обредни песни", "Нощи", "Планина", "Съновник", "Книга за една обич", "Горчиви песни". Но най-вече, Евтим Евтимов бе изкусния майстор на любовната лирика. Сбогом, поете на човешката душа! Поклон пред паметта му! Поклонението ще бъде на 10 юни от 11:00 ч. във фоайето на Народния теа-тър "Иван Вазов". В памет на големия български поет: И ВСИЧКО ПАК Е ВЕЧНО Голямото е в малките ни дни, понякога съвсем обикновени. Една тревичка, спряла отстрани, улавя думите като антена. Една калинка с шарени крила, застанала на белия прозорец, донася от далечните поля забравения дъх на прясна оран. Едно покрито кладенче със лист, намерено сред камъните тежки, подсказва, че животът пак е чист, макар понякога да правим грешки. Една светулка, влязла у дома, от мислите за мрака ни спасява. Една пътека, слязла под земя, усещането за смъртта създава. И всичко пак е вечно. Под звезди, застанал прав, един човек се смее : едно дърво на хълма посади и векове в листата му живее.

03-06-2016 - Обява за прием на документи
Обява за прием на документи във връзка със сключен договор № BG05M9ОP00l-2.002-0263-C01 за изпълнение на проект "Подкрепа за независим живот и преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора на територията на Община Петрич. Осигуряване на комплексни грижи чрез Център за почасови услуги", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP00l-2.002 "Независим живот"

31-05-2016 - Покана за честване на 2-ри юни
Община Петрич кани всички граждани да се включат в тържественото поклонение по повод 140 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

26-10-2016 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

26-10-2016 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

18-10-2016 - С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ
Общинска администрация – гр. Петрич съобщава на – Йордан Георгиев Реджев и Марияна Георгиева Реджева с адрес: с.Марикостиново ,ул.”Карл Маркс” №6, че е изготвен проект ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване) за имот 140005, местност „Хано”, земл. с.Марикостиново , който се предвижда да се присъедини към УПИ

14-10-2016 - Обява за търг за наем на земеделски земи
На основание чл. 14, ал.1, ал.2, ал.3, от ЗОС, чл. 27, ал.1 и чл.68 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Петрич ОБЯВЯВА, че ще се проведe публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години на следни земеделски имоти:

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.