Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2015                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

23-06-2016 - И Н Ф О Р М А Ц И Я За свободните работни места в ДРСЗ-Благоевград към 17.06.2016г
И Н Ф О Р М А Ц И Я За свободните работни места в ДРСЗ-Благоевград по Бюра по труда към 17.06.2016г.

10-06-2016 - Заповед № IV-A-341/10.06.2016г. във връзка с полагането на хоризонтална и вертикална пътна маркировка
Заповед № IV-A-341/10.06.2016г. на основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.4 от Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Петрич

10-06-2016 - За свободните работни места в ДРСЗ-Благоевград
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –74 1 Спедитор - Икономическо образование, работа със счетоводни програми 15 шивачи - На трико и конфекция , всички машини 4 гладачи с опит 6 сервитьоp с опит 4 бармани с опит 5 кроячи с опит 6 готвач с опит 4 ръчник в обувно производство с опит 5 шивач, обувки с опит 6 работник сглобяване на детайли с опит 6 електротехника с опит 6 шлосер с опит 1 управител хотел с опит 3 заварчици с опит 3 стругар с опит 3 фрезист с опит 8 монтажници на платки с опит 1 монтажник на газови инсталации с опит 1 електротехник с опит 3 таксиметрови шофьори с опит

09-06-2016 - Денят 10 юни 2016 е обявен за траурен ден на територията на община Петрич
Денят 10 юни 2016 е обявен за траурен ден на територията на община Петрич в памет на Евтим Михалушев Евтимов - Почетен гражданин на Петрич със заповед № IV-A-339/09.06.2016г. на кмета на община Петрич

08-06-2016 - Тъжна вест Петрич скърби…
Днес на 8-ми юни 2016година Петрич изгуби своя син - големия съгражданин, поет,публицист и общественик. Отиде си изумителния талант на съвременната българска литература - Евтим Евтимов. Евтим Евтимов е един от най-популярните български поети и един от най-обичаните , търсени автори. Първите си стихове той посвети на Отечеството, на България. Написа вдъхновени стихове за българската природа .Съавтор е в над 100 песни. Автор е на повече от 40 книги, като най-популярните му стихосбирки са "Обредни песни", "Нощи", "Планина", "Съновник", "Книга за една обич", "Горчиви песни". Но най-вече, Евтим Евтимов бе изкусния майстор на любовната лирика. Сбогом, поете на човешката душа! Поклон пред паметта му! Поклонението ще бъде на 10 юни от 11:00 ч. във фоайето на Народния теа-тър "Иван Вазов". В памет на големия български поет: И ВСИЧКО ПАК Е ВЕЧНО Голямото е в малките ни дни, понякога съвсем обикновени. Една тревичка, спряла отстрани, улавя думите като антена. Една калинка с шарени крила, застанала на белия прозорец, донася от далечните поля забравения дъх на прясна оран. Едно покрито кладенче със лист, намерено сред камъните тежки, подсказва, че животът пак е чист, макар понякога да правим грешки. Една светулка, влязла у дома, от мислите за мрака ни спасява. Една пътека, слязла под земя, усещането за смъртта създава. И всичко пак е вечно. Под звезди, застанал прав, един човек се смее : едно дърво на хълма посади и векове в листата му живее.

06-06-2016 - Свободни работни места към 03.06.2016г.
Свободни работни места към 03.06.2016г., обявени от Бюро по труда гр.Петрич

03-06-2016 - Обява за прием на документи
Обява за прием на документи във връзка със сключен договор № BG05M9ОP00l-2.002-0263-C01 за изпълнение на проект "Подкрепа за независим живот и преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора на територията на Община Петрич. Осигуряване на комплексни грижи чрез Център за почасови услуги", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP00l-2.002 "Независим живот"

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

28-06-2016 - На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 71, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване
На 15.07.2016 г. (петък) в 11.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Петрич, етаж 4, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ІI, кв. 17 по плана на с . Струмешница, общ.Петрич, с площ 718 кв.м. (седемстотин и осемнадесет кв. м.), актуван за частна общинска собственост с акт № 3874/15.03.2016 г., с първоначална тръжна цена 4300 лв. (четири хиляди и триста лева) без ДДС.

28-06-2016 - На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 71, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване
На 15.07.2016 г. (петък) в 10.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Петрич, етаж 4, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ І, кв. 17 по плана на с . Струмешница, общ.Петрич, с площ 764 кв.м. (седемстотин шестдесет и четири кв. м.), актуван за частна общинска собственост с акт № 3875/15.03.2016 г., с първоначална тръжна цена 4500 лв. (четири хиляди и петстотин лева) без ДДС.

28-06-2016 - Обява на спискък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжности в “Център за почасови услуги” – гр. Петрич
ОБЩИНА ПЕТРИЧ ОБЯВЯВА СПИСЪК ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ за заемане на следните длъжности в “Център за почасови услуги” – гр. Петрич, община Петрич: Експерт Социални дейности – 1 работно място Технически сътрудник – 1 работно място В изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот и преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора на територията на Община Петрич. Осигуряване на комплексни грижи чрез Център за почасови услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020", Приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, който се осъществява в рамките на сключен договор за БФП №ВG05М9ОР001-2.002-0263-C01

21-06-2016 - Бланка заявление "Синя зона"
Уважаеми г-н Кмете, Моля да ми бъде издаден ПРОПУСК в зоната за платено почасово и абонаментно паркиране „Синя зона”, в следния случай:

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
     

 

Димитър Бръчков

Кмет на община Петрич

 

Телефон: 0745 69112; Факс: 0745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

          

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

ОПРЧР - Проект" Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит"

 

ОПАК - Проект "Повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията на община Петрич за по-ефикасно изпълнение на задълженията"

 

 

 

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.