Skip portletPortlet Menu

   

 

ИЗБОРИ 2015                                                      ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Всички новини

09-02-2016 - Местни Избори 2016 - Заповед IV-A-103/08.02.2016 на кмета на община Петрич
Заповед IV-A-103/08.02.2016 на кмета на община Петрич във връзка с предствоящото произвеждане на нов избор на кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич

08-02-2016 - Разяснителен материал относно избирателното право на гражданите
Разяснителен материал относно избирателното право на гражданите при провеждане на нови избори за кмет на кметство Долна Крушица на 13.03.2016г.

29-01-2016 - Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 13 март 2016 Г.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 13 март 2016 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област БЛАГОЕВГРАД, община ПЕТРИЧ населено място С.ДОЛНА КРУШИЦА, кметство, ...секция № 071

28-01-2016 - Покана за провеждане на консултации за сформиране състава на СИК
Покана за провеждане на консултации за сформиране състава на секционна избирателна комисия (СИК) за избирателна секция 013300071 за провеждане на нов избор за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, насрочен на 13.03.2016г.

21-01-2016 - Местни избори 2016 - Заповед IV-A-52 от 21.01.2016г. на кмета на община Петрич
Заповед IV-A-52 от 21.01.2016г. на кмета на община Петрич за образуване на избирателна секция в село Долна Крушица, Община петрич.

20-11-2015 - Общинска администрация-град Петрич
Община Петрич Общинска администрация-град Петрич ПОКАНА Уважаеми съграждани, На основание чл.84, ал.2, от Закона за публичните финанси, община Петрич представя проекта на бюджет за 2016 година за публично обсъждане от местната общност. Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината за вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2016г и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства. Обсъждането ще се проведе на 30.11.2015г./понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Кметство Петрич /І етаж/. Димитър Бръчков, кмет на община Петрич

20-11-2015 - Областна Администрация Благоевград ще проведе изнесена приемна
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 01.12.2015год. от 10.00 часа до 14.00 часа в сградата на Общинска Администрация гр.Петрич, Областна Администрация Благоевград ще проведе изнесена приемна, на която ще бъде предоставена възможност на широката общественост, посредством директен диалог, да представи за разрешаване въпроси и проблеми от компетенциите на областния управител. Каним жителите на Общината да се възползват от предоставената възможност. ОА Петрич

      
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Последни процедури

10-02-2016 - Годишни отчети за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ
Годишни отчети за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ.

29-01-2016 - Обява на Списъка на одобрените медицински специалисти
Списък на одобрените медицински специалисти по проект" Нови възможности за грижа", 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

22-01-2016 - Обява за стартиране на процедура по проект "Нови възможности за грижа"
Стартиране на процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект: „Нови възможности за грижа”, № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001. Документите, необходими по процедурата, може да изтеглите от тук.

22-01-2016 - На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 71, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване
На 03.02.2016 г. (сряда) в 11.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Петрич, етаж 4, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с пл. № 384, попадащ в УПИ ХІ, кв. 30 по плана на с .Кулата, общ.Петрич, с площ 1145 (хиляда сто четиридесет и пет) кв.м., актуван за частна общинска собственост с акт № 3596/09.01.2015 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

Димитър Бръчков

 

Кмет на община Петрич

 
 
Skip portletPortlet Menu
Бързи връзки

         

        

 

                      

   

 

 

СРАВНЯВАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ОПИТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОФИЦИАЛНОТО И НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Проект: Промотиране на масовия спорт в трансграничния регион на община Петрич, България и Община Серес, Гърция” с акроним „Спорт за всички”.

Спортна зала Петрич

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

 

 

          

 

ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

Профил на купувача

 

Пожарна безопасност и защита на населението

 

ОПРЧР - Проект" Да научим повече-сътрудничество и обмяна на опит"

 

ОПАК - Проект "Повишаване на професионалните компетенции на служителите в администрацията на община Петрич за по-ефикасно изпълнение на задълженията"

 

 

 

 

Електронни услуги на други администрации


 Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адресhttp://www.nssi.bg и изберете от менюто в ляво – „Е-услуги“

 Електронни услуги на НАП

 Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:http://www.nap.bg

 Регистър на обществените поръчки

Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните  на дадена обществена поръчка.http://www.aop.bg


Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес: http://www.ncr.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Проект „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.